SuttaCentral

Bi Pm / Vb translation & parallels issues


#61

The lzh-mu-bi-pm parallel has the same issue. A bit of pc 59 should be added to the end of pc 58.

This is the current text:

pācittiya 58

若復 苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語。具壽。仁今當習如是學處。彼作是語。我實不能用。汝愚癡不分明不善解者。所說之言。受行學處。我若見餘善閑三藏。當隨彼言而受行者。波逸 底迦。

pācittiya 59

若苾芻尼實欲求解彼者。當問三藏。 此是時。若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛擾諍競而住。默然往彼聽其所說。 作如是念。我欲聽已。當令 鬪亂。以此為緣者。 波逸底迦。

This piece: 若苾芻尼實欲求解彼者。當問三藏。 此是時。has to be added to pc 58.