SuttaCentral

Russian translation DN 25 and Vimanavatthu (Itthivimana mula+athakattha)


#1

DN 25 Äèãõà Íèêàÿ 25 Óäóìáàðèêà Cèõàíàäà ñóòòà (Ëåîíèä Øàïîâàëîâ) / Ïðîçà.ðó

Vimanavatthu

1 ch. Âèìàíàâàòòõó. Ãëàâà 1 (Ëåîíèä Øàïîâàëîâ) / Ïðîçà.ðó
2 ch. Âèìàíàâàòòõó. Ãëàâà 2 (Ëåîíèä Øàïîâàëîâ) / Ïðîçà.ðó
3 ch. Âèìàíàâàòòõó. Ãëàâà 3 (Ëåîíèä Øàïîâàëîâ) / Ïðîçà.ðó
4 ch. Âèìàíàâàòòõó. Ãëàâà 4 (Ëåîíèä Øàïîâàëîâ) / Ïðîçà.ðó


#2

Hello! These are my translations. References to sources are indicated in the text. I attach files in winword format.

https://vk.com/doc46643399_475626409
https://vk.com/doc46643399_475626485


#3

Hello! This is great, many thanks! Just so I’m absolutely clear, you’d like add these translations to SuttaCentral?


#4

Yes, it would be nice.


#5

Marvellous! I’ll get on to preparing them for SC as soon as I can. Much thanks.