SN21.2 Upatissa: Sariputta’s perception of the Buddha, by Piya Tan

42.4-Upatissa-S-s21.2-piya.pdf (284.3 KB)
SN21.2