SN22.35 Bhikkhu 1: We are our latent tendencies, by Piya Tan

31.4-Annatara-Bhikkhu-S-1-s22.35-piya.pdf (124.5 KB)
SN22.35