SN22.79 Khajjanīya: Understanding the aggregates leads to liberation, by Piya Tan

17.9-Khajjaniya-S-s22.79-piya.pdf (590.6 KB)
SN22.79