SN35.232 Koṭṭhita: The Buddha has feelings but is not fettered by them, by Piya Tan

28.4-Samyojana-Kotthita-S-s35.232-piya.pdf (355.2 KB)
SN35.232