SN47.48 Mitta: Exhort others to practise satipatthana, by Piya Tan

12.20-Satipatthana-Mitta-S-s47.48-piya.pdf (110.7 KB)
SN47.48