Thig 6.2 Vāseṭṭhī­ the Madwoman, read by Bhikkhuni Sudhammā

kn-thig06-0133-to-0138-vasetthi-eng-than-rdrbsu.mp3 (1.6 MB)

1 Like