AN10.216 Saṃsappaniya pariyāya: We are our karma, by Piya Tan

39.7-Samsappaniya-Pariyaya-S-a10.205-piya.pdf (880.7 KB)
AN10.216