MN13 Mahādukkhakkhandha: The pains of pleasure, by Piya Tan

6.9-Maha-Dukkhakkhandha-S-m013-piya.pdf (185.1 KB)
MN13