MN78 Samaṇa­maṇḍikā: The arhat is beyond good and evil, by Piya Tan

18.9-Samanamandika-S-m78-piya.pdf (476.0 KB)
MN78