SN35.80 Avijjā 2: How to let go of “everything”, by Piya Tan

16.9-Avijja-Pahana-S-2-s35.80-piya.pdf (269.8 KB)
SN35.80