SN47.10 Bhikkhunūpassaya: Directed and undirected cultivations, by Piya Tan

24.2-Bhikkhuni-Vasaka-S-s47.10-piya.pdf (386.1 KB)
SN47.10