Sutta Piṭaka in Vietnamese - audio

Recordings of Vietnamese translations of Pali Suttas, mostly by Thích Minh Châu.

Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya)

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya)

Kinh Tương Ưng Bộ (Saṃyutta Nikāya)

Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya)

Tiểu Tụng (Khuddakapāṭha)

Kinh Pháp Cú (Dhammapada)

Kinh Tập (Sutta Nipāta)

Kinh Phật Tự Thuyết (Udāna)

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragāthā)

Trưởng Lão Ni Kệ (Therigāthā)

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (Jātaka) I

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (Jātaka) II

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (Jātaka) III

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (Jātaka) IV

Chuyện Ngạ Quỷ (Petavatthu)

Chuyện Thiên Cung (Vimānavatthu)

4 Likes