ไม่แน่ใจว่า จุดนี้ผิดพลาดหรือไม่

พระสูตรในลิ้งค์นี้ SuttaCentral เหมือนจะซ้ำกับ SuttaCentral

ในภาษาไทยมีความแตกต่างกัน จึงรบกวนทีมงานตรวจสอบด้วยครับ

ผมไม่เห็นข้อผิดพลาดที่นี้… เจาะจงเจริญได้หรือ?

ตอนนี้ทราบปัญหาแล้วครับ

พระสูตรนี้ภาษาอังกฤษ แปลไม่เหมือนภาษาไทย คาดว่า เป็นที่ต้นฉบับบาลีที่ใช้อ้างอิง เพราะฉบับมอญเป็น
ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ลุทฺโธจ … ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ อลุทฺโธ จ …

ส่วนบาลีของไทยเป็น
มุสาวาที โหติ ปิสุณาวาโจ โหติ ผรุสาวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาปี โหติ ลุทฺโธ จ ปคพฺโภ จ … มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปิสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อลุทฺโธ จ อปฺปคพฺโภ จ

1 Like

อันนี้ฉบับแปลไทยครับ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการจะ ต้องตกนรกเหมือนถูกนำมาฝังไว้ ธรรม ๖ ประการคืออะไรบ้าง คือ
(๑) ชอบพูดเท็จ (๒) ชอบพูดส่อเสียด
(๓) ชอบพูดคำหยาบ (๔) ชอบพูดเพ้อเจ้อ
(๕) เป็นผู้โลภ (๖) เป็นผู้คะนอง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล จะ ต้องตกนรกเหมือนถูกนำมาฝังไว้

ส่วนอันนี้แปลภาษาอังกฤษ ของท่านอาจารย์ Sujato
“Mendicants, someone with six qualities is cast down to hell. What six? They kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, and lie. And they’re greedy and rude. Someone with these six qualities is cast down to hell.

Someone with six qualities is raised up to heaven. What six? They don’t kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, or lie. And they’re not greedy or rude. Someone with these six qualities is raised up to heaven.”

ขอบพระคุณครับ

ตอบรับเร็วมาก

1 Like

คุณมีลิ้งค์นี้ไหม? (pardon my Thai!)

กราบนมัสการครับ

มี 2 ลิ้งค์ครับ

  1. ¾ÃÐäµÃ»Ô¯¡ÀÒÉÒºÒÅÕÍÑ¡ÉÃä·ÂàÅèÁ·Õè òò ˹éÒ·Õè ôøó ©ºÑºÊÂÒÁÃÑ°

  2. E-Tipitaka

กราบนมัสการครับ

ผมได้นำพระสูตรที่ท่านอาจารย์แปลไปรวบรวมเป็นเรื่องๆ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่าง

จึงนมัสการให้ท่านอาจารย์ทราบ และขออนุญาตครับ

Shared - Google Drive

1 Like

Apologies, my Thai ran out already!

I checked the links you supplied and you are quite right. The form with the four kinds of wrong speech is not found in the Roman text of the AN Sixes at all. The commentary is too brief and gives no help, and there is no note in Ven Bodhi’s edition.

The four kings of wrong speech is, however, found in AN 4.82. It seems likely the Thai version may be influenced by that, with the extra two items added at the end. See also AN 10.221.

It is a significant difference. I’m not sure if it’s possible to say whether the Thai reading or the Roman text (which is Burmese) is more reliable.

Congratulations on your translation work! Of course you are most welcome to use my translations as you wish.

If you are interested to translate into Thai for SuttaCentral, let me know!

1 Like

ขอถวายข้อมูลเพิ่มเติมครับ

เป็นภาพถ่ายจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ภาษาบาลี ปีพิมพ์ 2560
เล่มที่ 22 ข้อที่ 353

เนื่องจากภาษาอังกฤษ ผมไม่ได้เก่งมาก แต่ถ้าทาง SuttaCentral มีงานให้ช่วย ถ้าผมพอทำได้ ก็ยินดีช่วยครับ

3 Likes