Supplement of Vietnamese translation of Minh Chau for Itivuttaka 44

Pali Vietnamese
Nibbānadhātusutta Kinh Niết Bàn giới
Vuttañhetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ: Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:
“Dvemā, bhikkhave, nibbānadhātuyo. Katamā dve? Saupādisesā ca nibbānadhātu, anupādisesā ca nibbānadhātu. Này các Tỷ-kheo, có hai Niết-bàn giới này. Thế nào là hai? Niết-bàn giới có dư y và Niết-bàn giới không có dư y.
Katamā ca, bhikkhave, saupādisesā nibbānadhātu? Idha, bhikkhave, bhikkhu arahaṃ hoti khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho parikkhīṇabhavasaṃyojano sammadaññāvimutto. Tassa tiṭṭhanteva pañcindriyāni yesaṃ avighātattā manāpāmanāpaṃ paccanubhoti, sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedeti. Tassa yo rāgakkhayo, dosakkhayo, mohakkhayo—ayaṃ vuccati, bhikkhave, saupādisesā nibbānadhātu. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới có dư y? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý vì rằng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Niết-bàn có dư y.
Katamā ca, bhikkhave, anupādisesā nibbānadhātu? Idha, bhikkhave, bhikkhu arahaṃ hoti khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho parikkhīṇabhavasaṃyojano sammadaññāvimutto. Tassa idheva, bhikkhave, sabbavedayitāni anabhinanditāni sīti bhavissanti . Ayaṃ vuccati, bhikkhave, anupādisesā nibbānadhātu. Imā kho, bhikkhave, dve nibbānadhātuyo”ti. Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới không có dư y? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Niết-bàn không có dư y. Này các Tỷ-kheo có hai Niết-bàn giới này.
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati: Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến.
“Duve imā cakkhumatā pakāsitā, Nibbānadhātū anissitena tādinā; Ekā hi dhātu idha diṭṭhadhammikā, Saupādisesā bhavanettisaṅkhayā; Anupādisesā pana samparāyikā, Yamhi nirujjhanti bhavāni sabbaso.

Ye etadaññāya padaṃ asaṅkhataṃ,
Vimuttacittā bhavanettisaṅkhayā;
Te dhammasārādhigamā khaye ratā,
Pahaṃsu te sabbabhavāni tādino”ti.

Hai Niết-bàn giới này, Ðược vị có pháp nhãn, Trình bày và thuyết giảng, Không y tựa như vậy, Một loại Niết-bàn giới, Ở đây, thuộc hiện tại Còn có các dư y, Nuôi dưỡng hữu bị diệt. Không dư y Niết bàn, Lại thuộc về tương lai, Với vị đạt giới này, Mọi hữu diệt hoàn toàn. Những ai với chánh trí, Biết con đường vô vi, Tâm tư được giải thoát, Nuôi dưỡng hữu bị diệt, Những ai chứng đạt được Gốc lõi của các pháp, Hoan hỷ trong diệt tận, Những vị ấy như vậy, Ðã từ bỏ hoàn toàn, Tất cả mọi sanh hữu.
Ayampi attho vutto bhagavatā, iti me sutanti. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
2 Likes

Thanks so much!

How to compose “translation” like below? (two languages in the same row). Please help me!

That post was made by putting the two texts into an HTML table and pasting it into the thread.

However, we would be very happy to add translations by Thich Minh Chau to the main SuttaCentral site. There they can be done in a similar way, with text and translation side by side. This takes a bit of work, though! If you want to do this with us, let me know, and we can discuss it further.

1 Like

Thank you for guidance. I encourage SuttaCentral to add the translations of Thich Minh Chau to the respective Pali texts to contribute to the enrichment of the forum.

We would love to have more Vietnamese translations!

On our main site suttacentral.net, we currently have over 8,000 translations in Vietnamese, including many by Ven Thich Minh Chau. The Itivuttaka, however, is one that we are missing.

As such, this will take a lot of time. Can I send the Vietnamese translations of Ven Thich Minh Chau or should I post them in the forum?

Best to send them to us and we can organize to have them added to the site. You can upload them here, or if you prefer, use a file sharing service.

1 Like

OK. I will arrange the translations properly with the corresponding Pali texts and I will send you in the near future. Wish you peace :pray:

4 Likes

Dear @nguyengiac

Thank you so much for this! Please email the files to me when you are done and I will add them to the site (but not with the pali and vietnamese next to each other, just as the other Vietnamese translations).
If you can can send them in a .txt format or in html that would be best.

I will pm you my email address.

Much metta
Ayya Vimala

1 Like